Stadgar för kulturföreningen Mama Killa Uppsala

 

§ 1 Föreningens namn

Föreningens namn är Mama Killa.

§ 2 Föreningens säte

Föreningen har sitt säte i Uppsala.

§ 3 Föreningens syfte och mål

Föreningen har som ändamål att bedriva ideell verksamhet i form av att främja medlemmarnas gemensamma intresse för boliviansk kultur med särskild målsättning att utöva boliviansk folkdans i en välkomnande och trygg miljö.

Föreningen ska aktivt arbeta för att undanröja könsdiskriminering, rasism och heteronormativitet samt motverka orättvisor och förtryck som bygger på kön, sexualitet, föreställningar om ras/etnicitet, funktionalitet, klass, tro/religion, könsuttryck, könsidentitet och ålder.

§ 4 Medlemskap

Person som vill verka i enlighet med föreningens stadgar, plattform, trivselregler och inte tidigare blivit utesluten ur föreningen samt har betalat medlemsavgift beviljas medlemskap i Mama Killa. Styrelsen ska godkänna alla medlemskap. Medlemsavgiften betalas årsvis och summan bestäms under årsmötet.

§ 5 Medlems utträde

Medlem som vill utträda ur föreningen, skall skriftligen anmäla detta till styrelsen och anses därmed omedelbart ha lämnat föreningen. Medlem som inte har betalat medlemsavgift senast den 31 december får anses ha begärt sitt utträde ur föreningen. Medlemskapet upphör i sådant fall genom att personen avförs från medlemsförteckningen.

§ 6 Medlems uteslutning

Medlem får inte uteslutas ur föreningen av annan anledning än att denne har försummat att betala av föreningen beslutade avgifter, motarbetat föreningens verksamhet eller ändamål, eller uppenbarligen skadat föreningens intressen. Beslut om uteslutning eller varning får inte fattas utan att medlemmen inom viss tid, minst 14 dagar, fått tillfälle att yttra sig över de omständigheter som föranlett att medlemskapet ifrågasätts. I beslutet skall skälen här för redovisas samt anges vad medlemmen skall iaktta för överklagande. Beslutet skall inom tre dagar från dagen för beslutet skriftligen meddelas den berörde. Om styrelsen finner det nödvändigt kan personen avstängas från föreningen i väntan på utredning och/eller beslut. 

§ 7 Sammansättning

Föreningen består av de fysiska personer som har upptagits i föreningen som medlemmar.

§ 8 Beslutande organ

Föreningens beslutande organ är årsmöte, extra årsmöte och styrelsen.

§ 9 Firmateckning

Föreningens firma tecknas av styrelsen eller, om styrelsen så beslutar, av två styrelseledamöter gemensamt eller av en eller flera särskilt utsedda myndiga personer.

§ 10 Verksamhets- och räkenskapsår

Föreningens verksamhetsår och räkenskapsår är kalenderår 1 januari-31 december.

§ 11 Stadgetolkning

Uppstår tvekan om tolkningen av dessa stadgar, eller om fall förekommer som inte är förutsedda i stadgarna, hänskjuts frågan till nästkommande årsmöte. I brådskande fall får frågan avgöras av styrelsen. 

§ 12 Skiljeklausul

Talan i tvist mellan medlem och föreningen får inte väckas vid allmän domstol. Sådan tvist skall, utom i fall då annan särskild ordning är föreskriven, avgöras enligt lagen om skiljeförfarande. Dock skall följande gälla rörande kostnaderna för skiljeförfarandet. Vardera parten svarar för egna kostnader liksom för kostnaderna för den skiljeman man utsett. Kostnaderna för ordförande och sekreterare, delas lika mellan parterna.

§ 13 Stadgeändring

För ändring av dessa stadgar krävs beslut på två på varandra följande möten, med minst en månads mellanrum, varav ett ska vara årsmöte, med minst 2/3 av antalet avgivna röster. Förslag till ändring av stadgarna får skriftligen avges av såväl medlem som styrelsen.

§ 14 Upplösning av föreningen

För upplösning av föreningen krävs beslut på två på varandra följande möten, med minst en månads mellanrum, varav ett ska vara årsmöte, med minst 2/3 av antalet avgivna röster. I beslut om upplösning av föreningen skall föreningens tillgångar skänkas till legitimerad förening/organisation för ensamstående mödrar i Bolivia. 

§ 15 Medlems rättigheter och skyldigheter

Medlem

• har rätt att delta i sammankomster som anordnas för medlemmarna

• har rätt till information om föreningens angelägenheter

• skall följa föreningens stadgar samt beslut som fattats av föreningsorgan

• har inte rätt till del av föreningens behållning eller egendom vid upplösning av föreningen

• skall betala medlemsavgift samt eventuellt övriga avgifter som beslutats av föreningen

 

Årsmöte och extra årsmöte

§ 16 Tidpunkt, kallelse

Årsmötet, som är föreningens högsta beslutande organ, hålls före utgången av mars månad på tid och plats som styrelsen bestämmer. Kallelse till årsmötet skall av styrelsen senast fyra veckor före mötet tillställas medlemmarna på följande sätt; via e-mail, i föreningens facebook grupp och på hemsidan. Har förslag väckts om stadgeändring, nedläggning eller sammanslagning av föreningen med annan förening eller annan fråga av väsentlig betydelse för föreningen eller dess medlemmar skall det anges i kallelsen. Verksamhets- och förvaltningsberättelser, revisorernas berättelser, verksamhetsplan med budget samt styrelsens förslag och inkomna motioner med styrelsens yttrande skall finnas tillgängliga för medlemmarna senast tre veckor före årsmötet. I kallelsen skall anges var dessa handlingar finns tillgängliga. 

§ 17 Förslag till motioner att behandlas av årsmöte

Såväl medlem som styrelsen får avge förslag att behandlas av årsmöte. Förslag från medlem skall vara styrelsen tillhanda senast fyra veckor före årsmötet. Styrelsen skall till årsmötet avge skriftligt yttrande över förslaget.

§ 18 Rösträtt samt yttrande- och förslagsrätt

Medlem som har betalt medlemsavgiften senast 30 dagar före mötet och under mötesåret fyller lägst 15 år har rösträtt på möte. Rösträtten är personlig och får inte utövas genom ombud. Medlem som inte har rösträtt har yttrande- och förslagsrätt på mötet.

§ 19 Beslutsförhet

Mötet är beslutsmässigt med det antal röstberättigade medlemmar som är närvarande på mötet. 

§ 20 Beslut och omröstning

Beslut fattas med bifallsrop (acklamation) eller om så begärs efter omröstning (votering). Med undantag för de i § 13 och § 14 nämnda fallen avgörs vid omröstning alla frågor genom enkel majoritet. Enkel majoritet kan vara antingen absolut eller relativ. Val avgörs genom relativ majoritet. Med relativ majoritet menas att den (de) som erhållit högsta antalet röster är vald (valda) oberoende av hur dessa röster förhåller sig till antalet avgivna röster. För beslut i andra frågor än val krävs absolut majoritet, vilket innebär mer än hälften av antalet avgivna röster. Omröstning sker öppet. Om röstberättigad medlem begär det skall dock val ske slutet. Vid omröstning som inte avser val gäller vid lika röstetal det förslag som biträds av ordföranden vid mötet, om ordföranden är röstberättigad. Är ordförande inte röstberättigad avgör lotten. Vid val skall i händelse av lika röstetal lotten avgöra. Beslut bekräftas med klubbslag.

§ 21 Valbarhet

Valbar till styrelsen och valberedningen är röstberättigad medlem av föreningen. 

§ 22 Ärenden vid årsmötet

Vid årsmötet skall följande behandlas och protokollföras:

1. Fastställande av röstlängd för mötet (vem som har rösträtt).

2. Val av ordförande och sekreterare för mötet.

3. Val av protokolljusterare och rösträknare.

4. Fråga om mötet har utlysts på rätt sätt.

5. Fastställande av dagordning.

6. a) Styrelsens verksamhetsberättelse för det senaste verksamhetsåret.

b) Styrelsens förvaltningsberättelse (balans- och resultaträkning) för det senaste räkenskapsåret.

7. Revisorernas berättelse över styrelsens förvaltning under det senaste verksamhets/räkenskapsåret.

8. Fråga om ansvarsfrihet för styrelsen för den tid revisionen avser.

9. Fastställande av medlemsavgifter.

10. Fastställande av verksamhetsplan samt behandling av budget för det kommande verksamhets/räkenskapsåret.

11. Behandling av styrelsens förslag (propositioner) och i rätt tid inkomna förslag från medlemmarna (motioner). 

12. Val av

a) föreningens ordförande för en tid av ett år.

b) halva antalet övriga ledamöter i styrelsen för en tid av ett år.

c) En till två suppleanter i styrelsen med för dem fastställd turordning för en tid av ett år.

d) En revisor jämte en suppleant för en tid av ett år (i detta val får inte styrelsens ledamöter delta).

e) En till tre ledamöter i valberedningen för en tid av ett år, av vilka en skall utses till ordförande.

Inget utöver det som finns i kallelsen får tas upp och beslutas på årsmötet. 

§ 23 Extra årsmöte

Styrelsen kan kalla medlemmarna till extra årsmöte. Styrelsen är skyldig att kalla till extra årsmöte när en revisor eller minst 10 % del av föreningens röstberättigade medlemmar begär det. Sådan framställning skall avfattas skriftligen och innehålla skälen för begäran.

När styrelsen mottagit en begäran om extra årsmöte skall den inom 14 dagar utlysa sådant möte att hållas inom två månader från erhållen begäran. Kallelse med förslag till föredragningslista för extra årsmöte skall tillställas medlemmarna senast sju dagar före mötet eller kungöras inom samma tid i ortspressen. Vidare skall kallelsen med förslag till föredragningslista anslås i föreningens lokal eller på annan lämplig plats. Underlåter styrelsen att utlysa eller kalla till extra årsmöte får de som gjort framställningen vidta åtgärder enligt föregående stycke. Vid extra årsmöte får endast det som föranlett mötet upptas till behandling. Om rösträtt på extra årsmöte och om beslutsmässighet vid sådant möte gäller vad som sägs i 16 § och 17 §.

 

Skapade och godkända 2016-09-24 under den konstituerande årsmöte,

uppdaterad 2020-03-18 under Årsmöte 2020